HOME                                        GALLERY
Mt.Maniaia
Mount Manaia
Watercolour
Mount Maniaia looking from Taurikura Bay.